หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมการศึกษาแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา  สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ ได้จากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรเหล่านี้ ควรได้รับความคุ้มครอง และได้มีการถ่ายทอดเทคโน โลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม  เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้น  ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ การใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทหนึ่ง  โดยใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น  หากการคิดค้นนั้น สามารถทำให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจ  หรือในเชิงพาณิชย์ ก็ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอีกด้วย นอกเหนือจากการคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์ จากผลงานดังกล่าวนั้น

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและนักวิจัย  มีผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จำนวนมาก  ได้เล็งเห็นว่า  สำนักงานบริหารจัดการทั้งทางด้านวิชาการและนักวิจัย  มีผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จำนวนมาก  ได้เล็งเห็นว่า  สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  มีความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และยังส่งผลต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับ ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้  ยังสามารถนำไปเผยแพร่สู่ ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อีกด้วย  โดยมหาวิทยาลัยจะทำการสนับสนุนการขอรับ ความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์  และจะมีการพัฒนาร่วมกับเอกชนที่สนใจเข้ามาสนับสนุนทั้ง ทางด้านการผลิตและการตลาดซึ่งผู้ประดิษฐ์ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองเหล่านี้ยังจะได้รับผลตอบแทนอีกด้วย

วิสัยทัศน์

" ต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม "

ปณิธาน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ โดยการบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคและประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

พันธกิจ
คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ค่านิยม
สร้างการคุ้มครองในงานสร้างสรรค์และความคิด มุ่งจิตบริการ


วัฒนธรรมองค์กร
1. ตรงต่อเวลา
2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง
3.ยึดถือคุณธรรม
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ขยันอดทน สามัคคี
5.มีจิตบริการ

สมรรถนะหลัก
1. นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Protection )
2. นำผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญา ออกสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
( Technology Licensing )


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน