โครงสร้าง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

   
   


ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รักษาการแทน อธิการบดี
     
             
   
 


ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
     
             
             
   
 


นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
     
   

       
             
 


นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญานางจิตตะวดี หล้าหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางธัญชนก ชาติเสนา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา


นางสาววีรยา สมภาร
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา


นายธรณ์เทพ ชำนิงาน
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
 
             
 
     
 


นางสาวจินดาพร  พลสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย


นางสาวพรรณรวี กบิลพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย


นางสาวพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
   
 
 
     
 


     

 
 
       
 
นางสาววาสนา  ชาทองยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล
นักวิชาการสถิติ
       

 

 

 

 

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน