ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

                 
   

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดี
         
                 
   
 

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
         
                 
                 
   
 


นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
         
   

           
 

งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

     
                 
 


นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญานางจิตตะวดี หล้าหา
นักจัดการงานทั่วไป


นางธัญชนก ชาติเสนา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา


นางสาววีรยา สมภาร
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา


นายธรณ์เทพ ชำนิงาน
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
   
 
                 
 

งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ

           
                 
 


นางสาวจินดาพร  พลสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพรรณรวี กบิลพัฒน์
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา


นางสาวลลิตา สุขาภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
     
 
         
                 
 

งานบริหารงานทั่วไป

 

 

   

 
 

           
 

นางสาววาสนา  ชาทองยศ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล

นักจัดการงานทั่วไป
           
                   
               
             
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม
แบบประเมิน