โครงสร้าง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

               
 
 
               
   
 
         
               
               
   
 
         
   

         
           
               
             
 
               
             
             
               
         

                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม
แบบประเมิน