คลิกสมัครออนไลน์ | กำหนดการ | ตรวจรายชื่อผู้เข้าอบรม
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733 มือถือ : 08-6451-4455