คลิกสมัครออนไลน์ | กำหนดการ | ตรวจรายชื่อ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733 มือถือ : 09-1129-5983, 08-6451-4455