คลิกสมัครออนไลน์ |กำหนดการ | ใบสมัคร | ตรวจรายชื่อ
หมายเหตุ

- มีบริการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดระยะเวลาการอบรม

* ผู้ประสงค์ที่จะรับคำปรึกษาอย่างเดียว แต่ไม่ประสงค์ ไม่สะดวก หรือไม่ว่างเข้าอบรม สามารถมารับคำปรึกษาอย่างเดียวได้