คลิกสมัครออนไลน์ | กำหนดการ | ใบสมัคร | ตรวจรายชื่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญชนก ชาติเสนา และ คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน
โทรศัพท์ 0-4320-2733, 091-129-5983, 086-451-4455
ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

- มีบริการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดระยะเวลาการอบรม

* ผู้ประสงค์ที่จะรับคำปรึกษาอย่างเดียว แต่ไม่ประสงค์ ไม่สะดวก หรือไม่ว่างเข้าอบรม สามารถมารับคำปรึกษาอย่างเดียวได้