ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง
(ตามประกาศฯ มข. ฉบับที่ 145/2564)

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เอกสารในการยื่น “คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง” ประกอบด้วย

    1. ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ฯ ยื่นเอกสารคำขอผ่านคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่ท่านสังกัด ถึง รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเอกสารการยื่นคำขอฯ ประกอบด้วย
     1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ รพ. 1 ( กรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสาร) จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม รพ. 1
     1.2 แบบแจ้งความประสงค์การแบ่งผลประโยชน์ (กรอกข้อมูลและลงนามในเอกสาร) จำนวน 1 ชุด    
      ดาวน์โหลด แบบแจ้งความประสงค์การแบ่งผลประโยชน์
     1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของคณะผู้วิจัย/ผู้ปรับปรุงพันธุ์ ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
        ท่านละ 1 ฉบับ
     1. 4 เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
      - สำเนาวารสาร/สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อย่างละ 1 ชุด
       - สำเนาสัญญารับทุนฯ จำนวน 1 ฉบับ
       - สัญญาการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ( MTA) จำนวน 1 ชุด
2. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนฯ
3. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
      เป็นเวลา 60 วัน     (ประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียนฯ)                         
4. การออกหนังสือขึ้นทะเบียน
      4.1 หากประกาศโฆษณาแล้วไม่มีการคัดค้าน ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือขึ้นทะเบียนฯ ให้ผู้ขอ
      4.2 หากมีการคัดค้านเกิดขึ้น ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ผู้ขอยื่นชี้แจงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอได้รับหนังสือรายละเอียดการคัดค้านดังกล่าว หากไม่ชี้แจงกลับมาในเวลาที่กำหนดถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว สำหรับเอกสารชี้แจงที่ยื่นมาจะถูกส่งต่อไปให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณา/ อาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการคัดค้านดังกล่าว ก่อนเสนอให้อธิการบดีตัดสินต่อไป
   

หมายเหตุ : ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ : นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา ( sekspr@kku.ac.th )
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเบอร์โทรศัพท์ 043-202733 หรือเบอร์ภายใน (มข.) 42132