ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นมาตรา52
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เอกสารประกอบ (ในส่วนที่นักวิจัยที่ต้องกรอกและจัดเตรียม) ในการยื่น “คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวม
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 52)

   
    1. แบบ ค.พ. 10 (ให้กรอกรายละเอียดชนิดของพันธุ์พืช เห็ด สาหร่ายที่ใช้ศึกษาทดลอง/ บอกแหล่งที่มา/ บอกจำนวนที่ใช้และจัดเก็บ) กรณีพันธุ์ฯ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือนำมาจากอุทยานแห่งชาติ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการอนุญาตการนำเข้าและจัดเก็บด้วย
                         ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ค.พ. 10
   

2. สำเนาโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน (จำนวน 1 ฉบับ)
2.1 กรณีเปิดเผยโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน ได้ ให้ใช้สำเนาโครงการเต็มฉบับ
2.2 กรณีเปิดเผยโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน ไม่ได้ ให้สรุปโครงการ ตามเนื้อหาหัวข้อดังต่อไปนี้
                               ชื่อโครงการ
                               หลักการและเหตุผล
                               วัตถุประสงค์
                               จำนวนพืช/ปริมาณที่จะทำ/จัดเก็บ รวบรวม
                               วิธีดำเนินการ - ระยะเวลาดำเนินการ - งบประมาณ แหล่งที่มา
                               ผู้รับผิดชอบโครงการ
                               หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
                               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3. แผนที่ตั้งของสถานที่ทำการวิจัย**
4. แผนที่ตั้งของสถานที่เก็บรวบรวมพืช (กรณีมีการจัดเก็บ หรือรวบรวมพืช)**

    >>> ส่งไฟล์เอกสาร ตามข้อ 1-4 ในรูปแบบไฟล์ word มายังเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน : นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา (sekspr@kku.ac.th) นางธัญญชนก ชาติเสนา (thakhan@kku.ac.th) นางสาววีรยา สมภาร (weerso@kku.ac.th)
   

** ภาพแผนที่ตั้งของสถานที่ สามารถใช้ภาพจาก Google map สำหรับกรณีแผนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.kku.ac.th/aboutkku/?topic=2&l=th หรือ แผนที่ มข. (โดยระบุเครื่องหมายแสดงตำแหน่งให้ชัดเจน)

   

หมายเหตุ : กรณีเป็นงานวิจัยที่มีการใช้พืช เห็ด สาหร่าย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เห็ด หรือสาหร่ายดังกล่าวในการศึกษาทดลอง วิจัยที่ มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องยื่น “ แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษาทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 53) โดยให้ติดต่อเพื่อยื่นแบบแจ้งฯ ได้ที่กองบริหารงานวิจัย มข.