ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     
  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 โทร 0-4320-2733 มือถือ 08-6451-4455 ภายใน 42132-34 และ 42763-64 e-mail: ip@kku.ac.th
    1.1 แบบฟอร์ม invention disclosure (โดยสามารถเลือกแบบฟอร์มตามประเภทของการยื่นคำขอฯ สิทธิบัตรการประดิษฐ์/ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/ อนุสิทธิบัตร)
       (สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร)
       (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
      1.2 ไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์/ การออกแบบผลิตภัณฑ์
           1) กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตร   ตัวอย่าง / Template /คำชี้แจง
   

ก. รายละเอียดการประดิษฐ์ ต้องระบุหัวข้อเรื่องตามลำดับ ดังต่อไปนี้
              ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสำคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย
              ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สำคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว
              สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
              ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไร
              การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ ์และชัดเจน
              คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (กรณีที่มีรูปเขียนประกอบ) โดยอธิบายรูปเขียนด้วยข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย
ข. ข้อถือสิทธิ
ค. บทสรุปการประดิษฐ์
ง. รูปเขียน (ถ้ามี)

   

*** กรณีการประดิษฐ์ (หมายรวมถึงกรรมวิธี) ที่นำมายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการใช้พืช เห็ด สาหร่าย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เห็ด หรือสาหร่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบในสิ่งประดิษฐ์ หรืออยู่ในขั้นตอนกรรมวิธีนั้น ๆ จะต้องมีการยื่น “คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 52) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นผู้ดูแลในการยื่นคำขออนุญาตฯ ดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตฯ ตามที่ศูนย์ฯ ระบุไว้

           2) กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
    ก. ภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยภาพดังกล่าวต้องเป็นภาพเขียนลายเส้นขาวดำ หรือภาพถ่าย อย่างใดอย่างหนี่ง ที่แสดงลักษณะของสิ่งที่ออกแบบนั้น ซึ่งภาพที่ใช้ประกอบด้วย ภาพด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง และภาพทัศนียภาพ (หรือ perspective)
             ตัวอย่าง ลักษณะภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ
ข. คำอธิบายลักษณะ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ และอธิบายการใช้งาน (กรณีภาพผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นลักษณะ รูปร่าง ที่ชัดเจน จนสามารถบอกถึงการนำไปใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายก็ได้)    
  2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ
  3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม
             (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)
  4. ส่งเอกสารการยื่นคำขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
  5. ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 

**************************************************************************************************

 

การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
ที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)

การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลาประมาณ 5 ปี ขึ้นไป
สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี