ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     
 

1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่นเอกสาร หรือ ส่งไฟล์ word ดังต่อไปนี้ ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 โทร 0-4320-2733 มือถือ 08-6451-4455 ภายใน 42132-34 และ 42763-64 e-mail: ip@kku.ac.th
ติดต่อคุณเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา (42132) คุณธัญชนก ชาติเสนา (42134) คุณวีรยา สมภาร (42763) คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน (42764)

   

1.1 แบบฟอร์ม Invention disclosure สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://ip.kku.ac.th

1.2 ไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ( สิทธิบัตรการประดิษฐ์/ อนุสิทธิบัตร) ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

(สามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง/ Template/ คำชี้แจง ได้ที่เว็บไซต์ https://ip.kku.ac.th )

ก. รายละเอียดการประดิษฐ์ ต้องระบุหัวข้อเรื่องตามลำดับ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสำคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย
  • ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สำคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว
  • สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
  • ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไร
  • การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ ์และชัดเจน
  • คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (กรณีที่มีรูปเขียนประกอบ) โดยอธิบายรูปเขียนด้วยข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย

ข. ข้อถือสิทธิ

ค. บทสรุปการประดิษฐ์

ง. รูปเขียน (ถ้ามี)

หนังสือยืนยันยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

*** กรณีการประดิษฐ์ (หมายรวมถึงกรรมวิธี) ที่นำมายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการใช้พืช เห็ด สาหร่าย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เห็ด หรือสาหร่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบในสิ่งประดิษฐ์ หรืออยู่ในขั้นตอนกรรมวิธีนั้น ๆ จะต้องมีการยื่น “คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 52) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นผู้ดูแลในการยื่นคำขออนุญาตฯ ดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตฯ ตามที่ศูนย์ฯ ระบุไว้
 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ

3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)

4. ส่งเอกสารการยื่นคำขอให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจลงนาม

5. ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา

   
  หมายเหตุ
  - การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
ที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำ ขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)
  - การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป / สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลา ประมาณ 1-2 ปี
     
     
     
     
     
     
**************************************************************************************************
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320 -2733 โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 - 42134 และ 42763 - 64
E-mail : ip@kku.ac.th