ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น


     
 

** หากมีข้อซักถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานที่จะยื่นรับความคุ้มครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-4320-2733  เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6451-4455 หรือเบอร์ติดต่อภายใน : คุณเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา (42132) คุณธัญชนก ชาติเสนา (42134) คุณวีรยา สมภาร (42763) คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน (42764) หรือ
E-mail : ip@kku.ac.th

ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร (สำหรับบุคลากร มข.)

1. ให้บุคลากรและนักศึกษา มข. ที่ประสงค์จะยื่นคำขอฯ กรุณาเตรียมข้อมูลการประดิษฐ์ เนื้อหารายละเอียดตามไฟล์ข้อ ก.- ฉ.  และส่งเป็นไฟล์รูปแบบ word มายัง e-mail: ip@kku.ac.th  (ท่านสามารถศึกษาตัวอย่าง การเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร /หรือ คำชี้แจงในการเตรียมคำขอ
       ก. แบบฟอร์ม Invention disclosure  
       ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
       ค. รูปเขียน (ถ้ามี)
       ง. ข้อถือสิทธิ
       จ. บทสรุปการประดิษฐ์
       ฉ. หนังสือยืนยันประเภทในการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

           *** กรณีการประดิษฐ์ (หมายรวมถึงกรรมวิธี) ที่นำมายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการใช้พืช เห็ด สาหร่าย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เห็ด หรือสาหร่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบในสิ่งประดิษฐ์ หรืออยู่ในขั้นตอนกรรมวิธีนั้น ๆ จะต้องมีการยื่น “คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 52) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นผู้ดูแลในการยื่นคำขออนุญาตฯ ดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตฯ ตามที่ศูนย์ฯ ระบุไว้

2. ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ

3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะจัดทำเอกสารประกอบ (หนังสือโอนสิทธิ) ส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (โดยคณะผู้ประดิษฐ์แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ท่านละ  1 ฉบับ โดยไม่ต้องลงวันที่กำกับ)

4. ศูนย์ฯ รวบรวมเอกสารและส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจลงนาม

5. ศูนย์ฯ ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ
– การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 2-5 ใช้เวลาประมาณ 2- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
ที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)
– การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป /
สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
**************************************************************************************************
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320 -2733 โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 - 42134 และ 42763 - 64
E-mail : ip@kku.ac.th