ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   
 

1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่
    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2  โทร 0-4320-2733 มือถือ 08-6451-4455 
    ภายใน 42132-34 และ 42763-64
     e-mail : ip@kku.ac.th

            1)(สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร)
               (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
               
            2)  file รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์  ตัวอย่าง / Template /คำชี้แจง
                 2.1รายละเอียดการประดิษฐ์ รายละเอียดต้องระบุหัวข้อเรื่องตามลำดับ ดังต่อไปนี้
                          -  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสำคัญของ
                            การประดิษฐ์นั้นด้วย
                          -  ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สำคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ
                           รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว
                          -  สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
                          -  ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
                           พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า
                           การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไร
                          -  การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/
                           อนุสิทธิบัตร  ว่ามีลักษณะโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง        
                           การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ ์และชัดเจน      
                 2.2 ข้อถือสิทธ
                 2.3 บทสรุปการประดิษฐ์
                 2.4 รูปเขียน (ถ้ามี)
  2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ
  3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้น
    ส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 (ไม่ต้องลงวันที่)
  4. ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
  5.  ส่งเอกสารไปยังสำนักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   
       **************************************************************************************************  
   
           -  การดำเนินการต่างๆขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับการแก้ไขของงานว่ามีมากน้อยเพียงใด)
           -  การดำเนินการของสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี
              * อนุสิทธิบัตร  ใช้เวลาประมาณ 1-2ปี   *สิทธิบัตร  ใช้เวลาประมาณ 3-7ป
           -  การดำเนินการต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยเป็นผุ้ออกค่าใช้จ่ายให้
   
  หมายเหตุ  หากผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการยื่นคำขอมีความรวดเร็วขึ้น