บุคคลที่มีสิทธิรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ได้แก่ บุคคลที่อยู่ในประเภทใด
           1. ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบหรือทายาทของบุคคลดังกล่าว
          2. นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
           3. ผู้รับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรจากบุคคลอื่น

                กรณีที่ผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ย่อมตกเป็นของนายจ้าง แต่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้าง ทั้งนี้ตามมาตรา 13 ประกอบด้วยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2546 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ) ด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2546
                 ข้อ 4. ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิในผลงานการประดิษฐ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยหน้าที่ คำสั่ง หรือการจ้าง หรืออยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงระบุไว้เป็นอย่างอื่น
                 ข้อ 5. ตามข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรในผลงานการประดิษฐ์ ที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทำขึ้นในกรณีที่การประดิษฐ์ เกิดจากผู้ประดิษฐ์ได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์กรหรือบุคคลใด ให้การทรงสิทธิเป็นไปตามข้อตกลงนั้น
                 กรณีนักศึกษามีผลงานการประดิษฐ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ นั้น ตกเป็นของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อ 11 วางหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน