สร้างรายได้.....จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
          
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย (Licensing) เป็นอีกรูปบบหนึ่งที่ทำให้ผลงานวิจัย ซึ่งก็คือประเภทหนึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Intellectual Commercialization)  
          การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ในเชิงพาณิชย์ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชนโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย จึงทำให้การดำเนินการในด้านดังกล่าวไม่มีระบบที่ชัดเจน ไม่มีการทำสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ไม่มีการทำสัญญาการปกปิดข้อมูล รวมไปถึงเทคโนโลยบางอย่างไม่ได้รับการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากนักวิจัยมีแนวความคิดว่าหน้าที่ของตนคือ การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและทำวิจัยเพื่อต่อยอดหรือพัฒนาองค์ความรู้
          ดังนั้น ควรตระหนักในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงยังไม่มีการให้ความสำคัญเท่าใด กอปรกับแนวความคิดที่ว่า "การวิจัยเพื่อการพาณิชย์เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักจริยธรรมการวิจัย" จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นไม่มากเท่าที่ควร
           ปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวดูจะเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ด้วยเพราะยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในการสร้างความเจริญได้ผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยมาใช้เป็นฐาน ในการสร้างเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (Knowledge-based economy) นอกเหนือจากการรับจ้างวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ ภาคอุตสาหกรรมและการทำวิจัยร่วมระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อต่อยอดแล้วการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในงานวิจัย (Licensing) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผลงานวิจัยซึ่งก็คือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Intellectual Commercialization) ได้ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
             -  ตรวจสอบสถานะและประเมินศักยภาพของงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ความทันสมัย
                 ของเทคโนโลยีที่ใช้ประดิษฐ์ ความสามารถในการทำตลาด เป็นต้น
             -  ประเมินมูลค่าเทคโนโลยีหรืองานวิจัย (Evaluation)  
             -  สรรหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิหรือเทคโนโลยี (Licensee)
             -  เจรจา (Negotiation) ซึ่งมีหัวข้อการเจรจาในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
                 ขอบเขตในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเทคโนโลยี การจ่ายค่าตอบแทนหรือค่ารอยัลตี้
                (Royalty)ให้กับผู้ให้สิทธิ เป็นต้น
             -  ทำสัญญาระหว่างผู้ให้สิทธิ (มหาวิทยาลัย) และผู้ขอใช้สิทธิ
             -  การดูแลรักษาสิทธิ์ของผู้ให้สิทธิตลอดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้
          โดยทั่วไปแล้วกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ภาคเอกชนสนใจขอใช้สิทธิในองค์ความรู้หรื
อเทคโนโลยีของนักวิจัย หรือกรณีที่นักวิจัยประสงค์จะนำงานวิจัยของตัวเองไปจำหน่ายให้กับบริษัท หรือประสงค์จะตั้งบริษัทเพื่อจำหน่ายเทคโนโลยี ที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้น จึงต้องเกิดกระบวนการขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยเอง รายได้ที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐืจะถูกจัดสรรให้แก่นักวิจัยและมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่แต่ละแห่งกำหนดขึ้น
           กระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนักวิจัยทำการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว เช่น การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดแจ้งเพื่อคุ้มครองความลับทางการค้าในส่วนของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการนำข้อมูลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรของนักวิจัยที่มาใช้บริการจดคุ้มครองมาทำการประเมินศักยภาพเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์บ้างแล้ว ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งประดิษ์ต่อภาคเอกชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสรรหาผู้สนใจที่จะนำมาสู่การนำงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามรูปแบบที่เสนอมาข้างต้น

         หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรืองานวิจัยของท่านมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และประสงค์ที่จะหาผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ โปรดติดต่อ :
        ฝ่ายนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
       โทรศัพท์ 0-4332-02733 มือถือ 08-6451-4455
       ภายใน 42132-34,42763-64
                 > คุณจินดาพร พลสูงเนิน Email: tlo@kku.ac.th
                 > คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ Email: panravee@kku.ac.th
                 > คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณนากูล Email: pitcpo@kku.ac.th  


สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน