เอกสารอื่นๆ

   
  
     
   
   
   
   
              คำรับรองสิทธิ
   
   
              หนังสือยืนยันยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
     
     
   

 

 

 

 

 

 

   
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th