ประกาศ/ระเบียบต่างๆ

  
     
              ระเบียบลิขสิทธิ์
              ระเบียบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
              ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
              ประกาศอัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก
              ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพราะเลี้ยง