ระเบียบ/ประกาศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มข.   

              ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562  
              ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
              ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2560
              ประกาศอัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561
              ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ
                   และเซลล์เพราะเลี้ยง พ.ศ. 2564
             ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 715/2563 เรื่องแนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการ
                  ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก
     
     
 

ประกาศ MTA ( Material transfer agreement)

              ประกาศ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย  
                        *** เพือการวิจัย ติดต่อ กองบริหารงานวิจัย
                        *** เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ติดต่อ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายอนุญาตให้ใช้สิทธิ
                             คุณจินดาพร พลสูงเนิน/   คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ / คุณลลิตา สุขาภิรมย์
              ประกาศการวิจัยอื่นๆ (กองบริหารงานวิจัย)
     
     
 

กฎหมาย

 
              พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พรบ.สิทธิบัตร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542
              พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
              พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
   
   
     
     
     
     
     
 

 

 

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th