แบบฟอร์มต่างๆ

   
  
     
   
   
   
   
   
   
             สัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
   
             สัญญาการถ่ายโอนวัสดุ
   
   
               Invention Disclosure (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
   
              แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  (สำหรับบุคลากร มข.)
   
             สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
   
             สัญญาการแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
   
             สัญญาอนุญาตให้แปลงานวรรณกรรม