แบบฟอร์มต่างๆ

   
  
     
   
   
   
   
   
   
   สัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
   
   สัญญาการถ่ายโอนวัสดุ
   
   
    Invention Disclosure (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
   
   แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  (สำหรับบุคลากร มข.)
   
   สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
   
   สัญญาการแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
   
   สัญญาอนุญาตให้แปลงานวรรณกรรม