แบบฟอร์มต่างๆ

   
  
     
   
   
   
   
   
   
   สัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
   
   สัญญาการถ่ายโอนวัสดุ
   
   
    Invention Disclosure (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
   
   แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  (สำหรับบุคลากร มข.)
   
   สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
   
   สัญญาการแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
   
   สัญญาอนุญาตให้แปลงานวรรณกรรม
   
   
 หนังสือยืนยันยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์     
     
     
     
     
     
     
     
   
       
   
**************************************************************************************************
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320 -2733 โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 - 42134 และ 42763 - 64
E-mail : ip@kku.ac.th