ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     
  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ยื่นเอกสาร หรือ ส่งไฟล์ word ดังต่อไปนี้ที่
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 โทร 0-4320-2733 มือถือ 08-6451-4455 ภายใน 42132-34
และ 42763-64 e-mail: ip@kku.ac.th
ติดต่อคุณเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา (42132) คุณธัญชนก ชาติเสนา (42134) คุณวีรยา สมภาร (42763) คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน (42764)
   

1.1 แบบฟอร์ม Invention disclosure สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://ip.kku.ac.th

1.2 ไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้

ก. ภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยภาพดังกล่าวต้องเป็นภาพเขียนลายเส้นขาวดำ หรือภาพถ่าย อย่างใดอย่างหนี่ง ที่แสดงลักษณะของสิ่งที่ออกแบบนั้น ซึ่งภาพที่ใช้ประกอบด้วย ภาพด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง และภาพทัศนียภาพ (หรือ perspective) โดยสามารถดูตัวอย่าง ลักษณะภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ได้ที่เว็บไซต์ https://ip.kku.ac.th )

ข. คำอธิบายลักษณะ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ และอธิบายการใช้งาน (กรณีภาพผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นลักษณะ รูปร่าง ที่ชัดเจน จนสามารถบอกถึงการนำไปใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายก็ได้)

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ

3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)

4. ส่งเอกสารการยื่นคำขอให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจลงนาม

5. ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา

   
 

หมายเหตุ - การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำ ขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)

- การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป / สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลา ประมาณ 1-2 ปี