ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดลิขสิทธิ์
   
  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดลิขสิทธิ์ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้น 2
      สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2  โทร 0-4320-2733 มือถือ 08-6451-4455  ติดต่อ คุณจิตตะวดี หล้าหา (42132) Email :  jittla@kku.ac.th
            1.1)  แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์  (สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
            1.2)  ผลงานที่ต้องการยื่นจด  
                        - หนังสือ , ตำรา , คู่มือต่างๆ  ( ส่งเป็นไฟล์ PDF )
                        - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   พร้อม  
                           Source Code (ส่งเป็นไฟล์ PDF)
                        - ภาพเขียน ภาพวาด (ส่งเป็นไฟล์ JPG)
                         - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผุ้สร้างสรรค์ผลงาน
                          ร่วมหลายคน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด มาพร้อมกัน
  2.  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบต่างๆจากนั้นส่งให้ผู้สร้างสรรค์
       และคณะ/หน่วยงาน ลงนาม
  3.  ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจลงนาม
  4.  ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ ผ่านระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   
               ###################################################
   
           -  การดำเนินการต่างๆขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
           -  ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ
              1-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
           -  การดำเนินการต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
   
   
   
   
   
   
 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320 -2733 โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 - 42134 และ 42763 - 64