ขั้นตอนในการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

   
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอ

  1. แบบฟอร์ม ประกอบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Download แบบฟอร์มได้ที่ https://ip.kku.ac.th )
  2. สำเนาบัตรผู้สร้างสรรค์ (บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย)
  3. ผลงานที่ใช้ในการยื่นคำขอ

วรรณกรรม -> ไฟล์ผลงาน** ส่งเป็นไฟล์ PDF **

 • งานนิพนธ์ -> หน้าปก + เนื้อหา (ทั้งหมด หรือ 5 หน้าแรก + 5 หน้าสุดท้าย)
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -> Source code (ทั้งหมด หรือ 5 หน้าแรก + 5 หน้าสุดท้าย)

ดนตรีกรรม -> เสียงบันทึก ** ส่งเป็นไฟล์ MP3/Audio file หรือ โน้ตเพลง/เนื้อเพลง ** ส่งเป็นไฟล์ Word/PDF **

นาฏกรรม -> ภาพการแสดง หรือ วิดีโอ พร้อมคำบรรยายประกอบท่าทางทุกขั้นตอน ** ส่งเป็นไฟล์ VDO (AVI/MP4) /Word/PDF **

ศิลปกรรม - > ภาพผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ JPG **

 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรม (ภาพผลงาน 4 ด้าน : ซ้าย ขวา หน้า หลัง)
 • ภาพพิมพ์
 • สถาปัตยกรรม
 • ภาพถ่าย
 • ศิลปะประยุกต์ / ภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้างฯ

ภาพยนตร์ -> ภาพยนตร์ หรือ Teaser ผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ VDO (AVI/MP4) **

โสตทัศนวัสดุ -> วิดีโอผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ VDO (AVI/MP4) **

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ -> ภาพ/เสียงบันทึก ** ส่งเป็นไฟล์ VDO/MP3/Audio file **

สิ่งบันทึกเสียง -> เสียงบันทึกผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ MP3/Audio file **

งานอื่นใด ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ -> ภาพถ่ายผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ JPG **

   
 

ช่องทางในการยื่นเอกสาร สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ในการยื่นได้ ดังนี้

 
 • ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
 • ยื่นผ่านสารบรรณคณะ / หน่วยงาน ของผู้สร้างสรรค์
 • ยื่นทางอีเมล์ -> จิตตะวดี หล้าหา : jittla@kku.ac.th
   
 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 
 • การจัดทำคำขอของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลา 3-5 วัน
 • การออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกองลิขสิทธิ์   กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ใช้เวลา 1-2 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอของกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
   
   
 

ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูลเพิ่มเติม
จิตตะวดี หล้าหา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320 -2733
โทรมือถือ 08-6451-4455 เบอร์ภายใน 42132