ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดลิขสิทธิ์
   
  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดลิขสิทธิ์ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้น 2
      สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2  โทร 0-4320-2733 มือถือ 08-6451-4455   e-mail : ip@kku.ac.th
            1.1)  แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์  (สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
            1.2)  ผลงานที่ต้องการยื่นจด  
                        - หนังสือ,ตำรา,คู่มือต่างๆ (ทำเป็นรูปเล่ม โดยมีคำนำ สารบัญ พร้อมอ้างอิง) จำนวน 1 ชุด
                        - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ พร้อม สำเนา
                           Source Code ให้เอาสำเนา Source Code เฉพาะ 5 หน้าแรก และ 5 หน้าสุดท้าย จำนวน 2 ชุด
                         - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผุ้สร้างสรรค์ผลงาน
                          ร่วมหลายคน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด มาพร้อมกัน
  2.  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบต่างๆจากนั้นส่งให้ผู้สร้างสรรค์
       และคณะ/หน่วยงาน ลงนาม
  3.  ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
  4.  ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   
                   **************************************************************************************************  
   
           -  การดำเนินการต่างๆขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
           -  ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ
              1-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
           -  การดำเนินการต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น