ติดต่อเรา

   
   
 


นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ip@kku.ac.th
ljirap@kku.ac.th
ภายใน 42133
     
   

       
 

งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

       
 


นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

sekspr@kku.ac.th
ภายใน 42132นางจิตตะวดี หล้าหา
นักจัดการงานทั่วไป

jittla@kku.ac.th
ภายใน 42132


นางธัญชนก ชาติเสนา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

thakhan@kku.ac.th
ภายใน 42134


นางสาววีรยา สมภาร
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

weerso
@kku.ac.th
ภายใน 42763


นายธรณ์เทพ ชำนิงาน
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

torntep@kku.ac.th

ภายใน 42764
 
             
             
 

งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ

     
 


นางสาวจินดาพร  พลสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไป
chinph@kku.ac.th
ภายใน 42134


นางสาวพรรณรวี กบิลพัฒน์
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
panravee@kku.ac.th
ภายใน 42764


นางสาวลลิตา สุขาภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
lalisu@kku.ac.th
ภายใน 42763
   
 
 
     
 

งานบริหารงานทั่วไป

     

 
 
       
 
นางสาววาสนา  ชาทองยศ
นักจัดการงานทั่วไป
wasach@kku.ac.th
ภายใน 48655
นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
ssumal@kku.ac.th
ภายใน 50695
       
               
               
     
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม
แบบประเมิน