ติดต่อเรา

   
   
 


นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ip@kku.ac.th
ljirap@kku.ac.th
ภายใน 42133
     
   

       
             
 


นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

sekspr@kku.ac.th
ภายใน 42132นางจิตตะวดี หล้าหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jittla@kku.ac.th
ภายใน 42132


นางธัญชนก ชาติเสนา
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

thakhan@kku.ac.th
ภายใน 42764


นางสาววีรยา สมภาร
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

weerso
@kku.ac.th
ภายใน 42763


นายธรณ์เทพ ชำนิงาน
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

torntep80
@gmail.com
ภายใน 42763
 
             
 
     
 


นางสาวจินดาพร  พลสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

chinph@kku.ac.th
ภายใน 42134


นางสาวพรรณรวี กบิลพัฒน์
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
panravee@kku.ac.th
ภายใน 42764


นางสาวพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

pitcpo@kku.ac.th
ภายใน 42134
   
 
 
     
 


     

 
 
       
 
นางสาววาสนา  ชาทองยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wasach@kku.ac.th
ภายใน 42763
นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ssumal@kku.ac.th
ภายใน 42764
       

 

 

 

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม
แบบประเมิน