ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว

 
เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์วัชรี คุณกิตติ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : อนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายเพียงผู้เดียว
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท เอสเค มะลิวรรณ จำกัด

กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของกระชายดำกับไซโคลเดกตริน (cyclodextrin)
เพื่อเพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของสารสกัดกระชายดำ

ผู้ประดิษฐ์ : ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : อนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายเพียงผู้เดียว
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ผลิตภัณฑ์แคปซูลขิงสำหรับเสริมความจำและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้ประดิษฐ์ : ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : อนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายเพียงผู้เดียว
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท ไทยโปรดักส์อินโนเวชัน จำกัด

สารประกอบนำส่งยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระชายดำ

ผู้ประดิษฐ์ : ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : อนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายเพียงผู้เดียว
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์จากเลือดจระเข้

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์ และคณะ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : อนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายเพียงผู้เดียว
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท ศรีราชา โมด้า จำกัด

พันธุ์พืช "พริกยอดสนเข็ม 80"

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : Non-Exclusive Licensing เพื่อการวิจัยพัฒนา
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท ธุรกิจพันธุ์พืช (ไม่ประสงค์ออกนาม)


พันธุ์พืช "ข้าวโพด"

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ และคณะ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : Non-Exclusive Licensing เพื่อการวิจัยพัฒนา
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท เจียไต๋ จำกัด

ชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาแอนติบอดีต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง และทดสอบหาชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : Non-Exclusive Licensing เพื่อการวิจัยพัฒนา
บริษัทที่รับอนุญาต : มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์พริกไทยหยอดจมูกสำหรับป้องกันภาวะความจำบกพร่องและกรรมวิธีการผลิต

ผู้ประดิษฐ์ : ศาสตราจารย์อรุณศรี ปรีเปรม และคณะ
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : Exclusive Licensing เพื่อการผลิตและจำหน่าย
บริษัทที่รับอนุญาต : คุณสุดารัตน์ พิทยชัยกุล


การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพเชิงการพยาบาล

ผู้ประดิษฐ์ : ศาสตราจารย์ศิริพร จิรวัฒน์กุล
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ : Exclusive Licensing เพื่อการดัดแปลง ทำซ้ำ และจำหน่าย ผู้รับอนุญาตมีสิทธิในการดัดแปลง ทำซ้ำ และจำหน่ายได้เฉพาะในประเทศไทย และอนุญาตเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น "การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล:ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา"
บริษัทที่รับอนุญาต : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด

 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อ :
      >>>  ฝ่ายนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
               โทรศัพท์ 0-4332-02733 มือถือ 08-6451-4455
                ภายใน 42132-34,42763-64 

                           - คุณจินดาพร พลสูงเนิน Email: tlo@kku.ac.th
                           - คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ Email: panravee@kku.ac.th 
                           - คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณนากูล Email: pitcpo@kku.ac.th 

 


สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน