ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร”
ในวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคตารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
ลงทะเบียน คลิก https://kku.world/rkisi
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววีรยา สมภาร E-mail : weerso@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043-202-733, 086-451-4455