การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน – วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.00-16.30น.

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน” วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 
และ Onsite ณ ห้องประชุม ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน :: คลิก>>

ตรวจสอบรายชื่อ :: https://kku.world/ol2u7