อบรม

อบรบด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ การสือค้นข้อมูลสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ  ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์

ลงทะเบียน :: https://kku.world/patentag

ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก