การบริการที่สำคัญ  
          ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นผลงานศึกษา/วิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการบริการหลัก และผู้รับบริการ ดังต่อไปนี้

 

การให้บริการ

ผู้รับบริการ

 1. ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Service )
   -บริการยื่นคำขอเพื่อขอรับการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
   - ปกป้องผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร /  นักศึกษา/บุคคลภายนอก

 2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ( Technology Licensing )
  - การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
  -การเจรจาต่อรองและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร /  นักศึกษา/บุคคลภายนอก

 3. การให้บริการด้านอื่น ๆ
  -การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
  -การเป็นวิทยากร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร
  - จัดอบรม/เสวนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร

  อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร /  นักศึกษา/บุคคลภายนอก

 

ปณิธาน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ โดยการบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคและประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

วิสัยทัศน์
ต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ
คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ค่านิยม
สร้างการคุ้มครองในงานสร้างสรรค์และความคิด มุ่งจิตบริการ


วัฒนธรรมองค์กร
1. ตรงต่อเวลา

2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง 3.ยึดถือคุณธรรม

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ขยันอดทน สามัคคี

5.มีจิตบริการ


สมรรถนะหลัก
1. นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Protection )

2. นำผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญา ออกสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ( Technology Licensing )
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน