image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.
ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สำหรับ มข.)
- การยื่นจดลิขสิทธิ์ (สำหรับ มข.)


แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
กิจกรรมการอบรม
ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน "Thailand Tech Show ครั้งที่่ 2/2559 " ฟรี! ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง
21 ตุลาคม 2559 ติดต่อสอบถามได้ที่
043-202733, 086-451-4455
Email: tlo@kku.ac.th, pitcpo@kku.ac.th,panravee@kku.ac.th


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง
14 ตุลาคม 2559 ติดต่อสอบถามได้ที่
02-5612445 ต่อ 506,509
Email: goodidea.nrct@hotmail.com


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า
600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2559
ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-557-3022
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
www.tgda.ku.ac.th


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษา ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจ Startup การประกวดนำเสนอธุรกิจ IP Fair Pitching 2016 ชิงเงินรางวัลและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนและ
ผู้ประกอบที่สนใจนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ ของ
ธุรกิจ Startup ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศศิประภา : 02-7186684
E-mail: ipmatching2016@gmail.com
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
www.ipfairthailand.com

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดโครงการ "ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา " ทีมละไม่เกิน 2 คน ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท และโอกาส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรชื่อดัง ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณจิรโรจน์ : 09-5390-8008, 02-3469000
สมัครและลงทะเบียน www.agingsocietyinnovation.com


ประกาศรับสมัครทุน "โครงการพัฒนาผลงาน วิจัยสู่เชิงพาณิชย์" เป็นทุนวิจัยเพื่อสนับสนุน นักวิจัย/บุคลากร มข. ได้วิจัยและพัฒนาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ คุณจินดาพร พลสูงเนิน โทรศัพท์ 0-86451-4455, 043-202733 email: ip@kku.ac.th
**ข้อเสนอโครงการ

ภาพกิจกรรมงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิต์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวดัขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยายเเรื่อง ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย) โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ควมรู้เบื้องต้นสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา


ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ


ถาม-ตอบ-ข้อเสนอแนะ


สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน