image
ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

คำถามน่ารู้

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ

ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์

IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สำหรับ มข.)
- การยื่นจดลิขสิทธิ์ (สำหรับ มข.)


แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่
28 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มข. ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2
- เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน
- เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
-----> คลิกรายละเอียด
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่
1 กันยายน 2559

กิจกรรมการอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลคารวมกว่า
600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2559
ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-557-3022
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
www.tgda.ku.ac.th


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษา ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจ Startup การประกวดนำเสนอธุรกิจ IP Fair Pitching 2016 ชิงเงินรางวัลและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนและ
ผู้ประกอบที่สนใจนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ ของ
ธุรกิจ Startup ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศศิประภา : 02-7186684
E-mail: ipmatching2016@gmail.com
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
www.ipfairthailand.com


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดโครงการ "ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา " ทีมละไม่เกิน 2 คน ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท และโอกาส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรชื่อดัง ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณจิรโรจน์ : 09-5390-8008, 02-3469000
สมัครและลงทะเบียน www.agingsocietyinnovation.com


ประกาศรับสมัครทุน "โครงการพัฒนาผลงาน วิจัยสู่เชิงพาณิชย์" เป็นทุนวิจัยเพื่อสนับสนุน นักวิจัย/บุคลากร มข. ได้วิจัยและพัฒนาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ คุณจินดาพร พลสูงเนิน โทรศัพท์ 0-86451-4455, 043-202733 email: ip@kku.ac.th
**ข้อเสนอโครงการ

ภาพกิจกรรมงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิต์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวดัขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยายเเรื่อง ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย) โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ควมรู้เบื้องต้นสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและการลงทุน ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อการค้าและการลงทุน ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน